> วิธีการใช้งาน > วิธีใช้ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R84, 9R65, 9R15)

วิธีใช้ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R84, 9R65, 9R15)

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้โครโนกราฟ (ฟังก์ชั่นนาฬิกาจับเวลา) ของ 9R84, อ้างถึงโครโนกราฟ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)

วิธีการขึ้นลานนาฬิกา

นาฬิกาเรือนนี้เป็นแบบไขลานอัตโนมัติ (มีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ)

ลานนาฬิกาสามารถขึ้นลานได้โดยอัตโนมัติจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะที่สวมอยู่บนข้อมือ นอกจากนี้ยังสามารถไขลานได้ด้วยการหมุนเม็ดมะยม

กรุณาดูเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานที่ยังเหลืออยู่

วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง

เมื่อเริ่มใช้ฟังก์ชั่นจับเวลาแนะนำให้ไขลานนาฬิกาด้วยการหมุนเม็ดมะยม หมุนเม็ดมะยมที่ตำแหน่งปกติตามเข็มนาฬิกาช้าๆ (ทิศทาง 12 นาฬิกา) เพื่อไขลานนาฬิกา หากท่านหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) ลานนาฬิกาจะคลาย เมื่อหมุนครบห้ารอบเต็มนาฬิกาจะสามารถเดินได้ประมาณสิบชั่วโมง

ถ้าท่านใส่นาฬิกาสิบสองชั่วโมงต่อวันติดต่อกันสามถึงห้าวันนาฬิกาจะได้รับการไขลานเต็มที่

หากอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิอากาศต่ำ (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส) ควรรักษาให้แถบพลังงานแสดงว่ามีพลังงานเหลืออยู่หนึ่งในหกส่วนเสมอ

ข้อควรระวัง

อย่าปรับวันที่ เมื่อเวลาที่นาฬิการะบุอยู่ระหว่าง 21:00 น. และ 1:00 น.

หากมีการปรับวันที่ตามเงื่อนไขนี้ วันที่อาจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องในวันถัดไปหรืออาจเกิดความผิดปกติ

หากคุณตั้งวันที่เมื่อเวลาที่นาฬิกาเดินอยู่ระหว่าง 21:00 น. และ 1:00 น. ดึงเม็ดมะยมไปที่คลิกที่สองและหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพื่อเลื่อนเข็มสั้นจนกว่าจะผ่านเวลา 1:00 น. ชั่วคราวแล้วจึงตั้งวันที่

การตั้งค่าเวลาและวันที่

นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชั่นแสดงวันที่ วันที่จะเปลี่ยนทุกๆ 24 ชั่วโมงในเวลาประมาณเที่ยงคืน

ดังนั้นถ้าเวลา a.m./p.m. ตั้งค่าไม่ถูกต้อง วันที่จะเปลี่ยนที่เวลาประมาณ 12:00 น.

 1. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่หนึ่ง

 2. 9R84_Set Time-1 + How to set Time(84)-1

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

  (ถ้านาฬิกาประกอบด้วยเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูยสกรูให้คลายสกรูของเม็ดมะยมก่อนดึงออก)

 3. สามารถตั้งวันที่ได้โดยการหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) ก่อนอื่น

 4. ก่อนอื่นให้หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งวันที่ก่อนหน้าปรากฏขึ้น

  [ตัวอย่าง]

  ถ้าต้องการตั้งค่าวันที ”6” ให้ตั้งไปที่วันที่ ”5” โดย หมุนเม็ดมะยมทวนทิศเข็ม นาฬิกา

 5. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สองเมื่อเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) อยู่ที่ตำแหน่ง 0 นาฬิกา เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) จะหยุด

 6. 9R84_Set Time-2 + How to set Time(84)-2

  ตำแหน่งปกติ

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง

  หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพื่อปรับเข็มนาฬิกาจนได้วันที่ที่ต้องการ จนปรากฏวันที่ต้องการเมื่อวันที่เปลี่ยนจะเป็นเวลาก่อนเที่ยง หมุนเม็ดมะยมต่อไปเพื่อตั้งค่าเวลาปัจจุบัน

 7. ดันเม็ดมะยมกลับไปที่ตำแหน่งปกติเพื่อให้นาฬิกาเริ่มเดิน

การปรับวันที่ตอนสิ้นเดือน

เป็ นสิ่งจำเป็ นที่ตอ้ งปรับวันที่หลังจากเดือนกุมภาพันธ ์ (ซึ่งมี 28 วัน มี 29 วันในปี อธิกวาร) และในเดือนที่มี 30 วัน

9R84_Set Time-1 + How to set Time(84)-1

ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

[ตัวอย่าง]

เพื่อปรับวันที่ในช่วงก่อนเที่ยงวันแรกของเดือนที่ต่อจากเดือนที่มี 30 วัน

”31” จะปรากฏขึ้นแทน ”1” ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่หนึ่ง หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพื่อตั้งค่าวันที่เป็น ”1” และดันเม็ดมะยมกลับสู่ตำแหน่งปกติ

ข้อควรระวัง

สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู อย่าลืมหมุนสกรูของเม็ดมะยมและล็อคเข้าที่เดิม

เคล็ดลับในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น

เพื่อการจัดการกลไกของ Spring Drive อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เมื่อท่านจะตั้งเวลา

 1. ก่อนตั้งเวลาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ไขลานนาฬิกาเพียงพอแล้ว

 2. (ตรวจสอบว่าเข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงว่าลานนาฬิกาถูกไขลานเต็มที่)

 3. เมื่อเริ่มใช้หลังจากนาฬิกาหยุดเดินแล้วให้ไขลานนาฬิกาให้เพียงพอ เพื่อตั้งเวลาหลังจากนั้น, ให้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) เริ่มเดิน, แล้วให้ดึงเม็ดมะยมจนถึงตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง

 4. เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) จะหยุดเดินเมื่อเม็ดมะยมถูกดึงออกจนถึงตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง อย่าหยุดการเดินของเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) นานเกินกว่า 30 นาที หากหยุดเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) นานเกินกว่า 30 นาที, ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่, และรอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) เริ่มเดินอักครั้ง, แล้วจึงตั้งเวลา

ข้อควรระวัง

สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู อย่าลืมหมุนสกรูของเม็ดมะยมและล็อคเข้าที่เดิม