> การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ > การรับประกัน

การรับประกัน

ในระหว่างการรับประกัน เรารับประกันการซ่อมและบริการปรับฟรี ถ้าหากความผิดปกตินั้น
เป็นไปตามกฎกติกาของการรับประกัน โดยที่มีการใช้นาฬิกาถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้

การครอบคลุมของการรับประกัน

ตัวเรือนนาฬิกา (กลไกนาฬิกา, ตัวเรือน) และสายโลหะ

ข้อยกเว้นการรับประกัน

บริการซ่อม/ปรับในกรณีดังต่อไปนี้มีค่าบริการแม้จะอยู่ในช่วงการรับประกัน หรือภายใต้การครอบคลุม
ของประกัน

การเปลี่ยนสายนาฬิกาเป็น

รอยขีดข่วนหรือสิ่งสกปรกต่อตัวเรือน, กระจกหรือสายนาฬิกาที่เกิดจากการใช้งาน

ปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากเหตุบังเอิญ อุบัติภัยธรรมชาติ รวมทั้งไฟไหม้ น้ำท่วม
หรือแผ่นดินไหว

ข้อความในใบรับประกันถูกเปลี่ยนแปลง

ไม่มีใบรับประกันมาแสดง

การส่งนาฬิกาซ่อมฟรีภายในช่วงรับประกัน

สำหรับความผิดปกติภายใต้การรับประกัน ส่งมอบนาฬิกาพร้อมกับใบรับประกันแก่ร้านค้าปลีก
ที่คุณซื้อนาฬิกา

กรณีที่ร้านค้าปลีกที่ขายนาฬิกาไม่สามารถจัดการการรับประกันได้เนื่องจากเป็นนาฬิกาที่ได้รับ
เป็นของขวัญหรือมีการย้ายที่อยู่ฯลฯ ให้ติดต่อมีการบันทึกชื่อเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ไว้บนใบรับประกันสินค้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับแนบใบรับประกัน

อื่นๆ

สำหรับตัวเรือนนาฬิกา, แผ่นหน้าปัด, เข็มนาฬิกา, กระจก, สายนาฬิกา ฯลฯ ชิ้นส่วนทดแทนบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เพื่อการซ่อมแซมหากจำเป็น

สำหรับบริการปรับความยาวของสายโลหะ ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ที่กล่าวถึงในใบรับรองการรับประกันหรือเว็บไซต์ของเรา

ร้านค้าปลีกอื่น ๆ อาจดำเนินการบริการโดยมีค่าใช้จ่ายหรืออาจไม่ดำเนินการบริการ

การรับประกันบริการซ่อมฟรี เฉพาะในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุในใบรับประกัน
ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของลูกค้า