> การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ > ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

นาฬิกาหยุดทำงาน (เข็มบอกเวลาไม่เดิน)

ไม่ได้ไขลานนาฬิกา

หมุนเม็ดมะยมเพื่อไขลานนาฬิกาและตั้งเวลาใหม่ ในขณะที่คุณสวมใส่นาฬิกาหรือเมื่อคุณถอดนาฬิกาออก ให้ตรวจสอบพลังงานที่เหลืออยู่ซึ่งแสดงโดยเข็มแสดงพลังงานสำรองและไขลานนาฬิกาหลักหากจำเป็น

นาฬิกาหยุดเดิน แม้ว่าเข็มแสดงพลังงานสำรองไม่ชี้ที่ ”0”

นาฬิกาวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 0°C)

หมุนเม็ดมะยมเพื่อไขลานนาฬิกาหลักและตั้งเวลาใหม่ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C นาฬิกาอาจหยุดเดิน ถ้าเข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงต่ำกว่าหนึ่งในห้าของพลังงานสำรอง

นาฬิกาเดินเร็ว/ช้า ชั่วคราว

วางนาฬิกาไว้ในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นเวลานาน

นำนาฬิกากลับไปที่ที่มีอุณหภูมิปกติเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามเดิม จากนั้นตั้งเวลาใหม่ นาฬิกาได้รับการปรับเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อสวมใส่บนข้อมือของคุณภายใต้ช่วงอุณหภูมิปกติระหว่าง 5°C ถึง 35°C

นำนาฬิกาไปวางไว้ใกล้วัตถุแม่เหล็ก

สภาวะเช่นนี้แก้ไขได้โดยการย้ายที่และให้นาฬิกาอยู่ห่างจากแหล่งแม่เหล็ก แล้วตั้งเวลาใหม่ หากการกระทำนี้ไม่สามารถแก้ไขสภาวะนี้ได้ กรุณากลับไปหาร้านค้าที่ซื้อนาฬิกามา

นาฬิกาหล่น สึกหรอขณะเล่นกีฬากระทบกับพื้นแข็ง หรืออยู่ในที่สั่นสะเทือนรุนแรง

ตั้งเวลาใหม่ หากนาฬิกาไม่กลับสู่การเดินที่ถูกต้องตามปกติหลังจากตั้งเวลาใหม่ กรุณากลับไปหาร้านค้าที่ซื้อนาฬิกามา

วันที่เปลี่ยนในช่วงกลางวัน

ปรับช่วงก่อนเที่ยง/หลังเที่ยงไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณตั้งเวลา โปรดทราบว่าช่วงเวลาที่วันที่จะเปลี่ยนคือเวลาเที่ยงคืน เมื่อตั้งเข็มชั่วโมง ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า AM/PM อย่างถูกต้อง

แม้ว่าคุณจะใส่นาฬิกาทุกวัน เข็มแสดงพลังงานสำรองไม่ได้เลื่อนขึ้น

นาฬิกาถูกสวมที่ข้อมือของคุณเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ หรือการเคลื่อนไหวของแขนมีระยะน้อยไป

ให้สวมใส่นาฬิกาเป็นเวลานานๆ หรือหมุนเม็ดมะยมเพื่อไขลานนาฬิกา

ทันทีหลังจากนาฬิกาเริ่มเดิน ดูเหมือนว่าเข็มวินาทีเคลื่อนที่เร็วกว่าปกติเมื่อตั้งเวลา

เมื่อนาฬิกาเริ่มเดิน ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนที่ชุดควบคุมความเร็วจะเริ่มทำงาน (นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ)

ใช้เวลาหลายวินาทีก่อนที่ชุดควบคุมความเร็วจะเริ่มทำงาน
หากต้องการตั้งเวลาให้ถูกต้อง ให้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาทีเริ่มเดิน แล้วจึงตั้งเวลา

จอแสดงมัว

มีน้ำเข้าในนาฬิกาเล็กน้อยเนื่องจากปะเก็น ฯลฯ เสียหาย

ปรึกษารา้ นคา้ ปลีกที่คุณซือ้ นาฬิกา หรือติดต่อที่ศูนยบ์ ริการ SEIKO

ปัญหาอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบนกรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านซื้อนาฬิกามา