Grand Seiko เรื่องราวสู่อนาคต 10 เรื่อง

ประวัติศาสตร์แห่งความอุตสาหะ ในการก้าวสู่เวทีระดับโลก เริ่มต้นจากการถือกำเนิดของ แกรนด์ ไซโก ในปี ค.ศ. 1960
เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ ได้ร้อยเรียงเรื่องราวในอดีตเข้ากับปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต

เรื่องที่ 1

ความเที่ยงตรงและดีไซน์ ความอุตสาหะของ Seiko ที่จะก้าวสู่เวทีโลกเริ่มต้นจากการบรรลุเป้าหมายสองอย่างนี้