Privacy policy

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไซโก วอทช์ คอร์ปอเรชั่น ได้นำเสนอข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท การจ้างงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้คำนึงถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงานด้วย นโยบายนี้จะครอบคลุมเฉพาะการเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Seiko หรือบุคคลที่สามที่ได้กระทำการแทนในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้นี้เท่านั้น นโยบายนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ และไม่ครอบคลุมถึงลิ้งค์ที่ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดูแลนโยบายโดยบริษัท
หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ นำไปใช้ หรือเปิดเผย กรุณาติดต่อเรา

นิยาม

 ข้อความที่กล่าวข้างต้น เช่น บริษัท เรา และไซโก (Seiko) หมายความถึง บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไซโก วอทช์ คอร์ปอเรชั่น (ทั้งนี้รวมถึงบริษัทในเครือด้วยหากมีการกล่าวถึง)
บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) ตั้งอยู่เลขที่ 2032 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ บริษัท ไซโก วอทช์ คอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่ 26-1 Giza 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118 Japan ประเทศญี่ปุ่น จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวมจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่านนั้น ในหลาย ๆ กรณี ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หากเมื่อท่านต้องการติดต่อเรา และได้มีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของท่านเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล ผ่านการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ เราจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเหล่านั้น
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดเก็บข้อมูลด้านเทคนิคโดยอัตโนมัติ เช่นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (tracking technology) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน (IP Address) วัน เวลาในการเข้าเยี่ยมชม และข้อมูลที่จำเป็นผ่านระบบ คุกกี้ (Cookies)
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม Cookies Policy ได้ที่นี่

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทจะประมวลผลข้อมูลของท่านภายในขอบเขตที่ท่านอนุญาต หรือขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. 1. เพื่อ (ก) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้กับท่าน (ข) ออกไปเสร็จหรือใบกำกับภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ซื้อหรือใช้ (ค) การจัดส่งผลิตภัณฑ์หรืองานบริการให้กับท่าน (ง) การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก (จ) ปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (เพื่อการปฏิบัติงาน)
 2. เพื่อ (ก) นำเสนอโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของไซโก (ข) จัดกิจกรรมจับรางวัลและโปรโมชั่นต่าง ๆ (ค) ส่งบัตรเชิญร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น (ง) เชิญเข้าร่วมการให้ข้อมูลการสำรวจตลาด (จ) วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของท่านเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของไซโก (เพื่อการตลาด)
 3. เพื่อตอบสนองคำร้องขอของท่าน (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)
 4. การใช้สิทธิที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน การตลาด และการติดต่อสื่อสาร เป็นไปตามคำยินยอมของท่าน ส่วนการเปิดเผยความเห็นหรือรูปต่าง ๆ ของท่านบนเว็บไซต์ เราจะแสดงตามสมควรหลังจากที่ได้รับคำยินยอมจากท่าน บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของของกฎหมาย
ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทและอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลที่สาม

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 บริษัทในเครือไซโก: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างบริษัทในเครือของไซโก เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการบริหารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของไซโก เช่นการให้ความช่วยเหลือ การเก็บเงิน/จ่ายเงิน การรับทราบความต้องการของท่าน การส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้แล้วในนโยบายนี้

 ผู้ให้บริการและตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง: ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการรายอื่นในการดำเนินการในนามของบริษัท เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่องานบริการต่าง ๆ ดังนี้

 • ผู้แทนจำหน่ายของไซโก
 • ผู้ให้บริการด้านระบบไอที รวมถึงผู้ให้บริการด้านอีเมล
 • หน่วยงานทางการตลาด
 • หน่วยงานด้านบริการเครดิต
 • ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาต่าง ๆ

ในกรณีที่ต้องใช้บริการผู้ให้บริการเหล่านี้ บริษัทจะส่งให้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการประมวลผลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลของท่านไปใช้ในการอื่น เราจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการเหล่านี้จะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของท่านอย่างปลอดภัย

 บุคคลที่สามที่มีสิทธิตามกฎหมาย: ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล เพื่อความสอดคล้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ดูแลกฎระเบียบ หน่วยงานทางราชการ หรือศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานภายนอกที่ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและมีความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของบริษัท หรือเพื่อความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สัญญามีผล หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของบริษัทหรือของสาธารณะ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงองค์กร การปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบรวม หรือการโอนทรัพย์สิน ทั้งนี้หน่วยงานที่รับโอนจะต้องยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกับนโยบายนี้

 เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลที่สาม

ในบางคราวหรือบางช่วงเวลา เว็บไซต์ของเราอาจมีการ รับ/ส่ง ลิ้งค์จากเว็บไซต์คู่ค้าหรือเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ โปรดรับทราบว่า เว็บไซต์เหล่านี้จะมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และบริษัทไม่สามารถเข้าไปควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของของท่านได้ โปรดศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลของท่านไป

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนย้ายและนำไปประมวลผลในต่างประเทศ อาจโดยบริษัทในเครือไซโก หรือผู้ให้บริการบางราย บริษัทจะใช้ความพยายามในการที่จะให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยภายใต้นโยบายนี้ และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความสอดคล้องตามกฎหมายของ European data protection law โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องสัญญา (หรือเทียบเท่า) กับหน่วยงานที่อยู่นอกเขต EEA (European Economic Area)

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เราจะวางระบบทั้งทางเทคนิคและการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการแก้ไขข้อมูล การรักษาความปลอดภัยนี้จะรวมถึงการบริหารจัดการ การจัดการทางเทคนิค รวมถึงมาตรการป้องกันทางกายภาพ เช่น การกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์ของเราอาจมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับเด็กผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กด้วย ในกรณีนี้เราจำเป็นต้องขอชื่อและข้อมูลการติดต่อของผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการขอคำยินยอมก่อนการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเด็ก

ลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จำต้องแจ้งและขอคำยินยอมจากผู้ปกครองในการที่จะให้เราจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการแสดงนโยบายนี้ให้ผู้ปกครองทราบ และแจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อของผู้ปกครอง รวมทั้งขอให้ผู้ปกครองให้คำยินยอมด้วย

สิทธิของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้

 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้
 • สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมาย หรือไว้ป้องกันการฟ้องร้องตามกฎหมาย
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้หากท่านเห็นว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว รวมทั้งกรณีที่เราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือแม้แต่กรณีที่ท่านยังไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลของท่านออก
 • สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ที่ซึ่ง (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เคยให้ไว้กับเรา และ (2) มีคำยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่านหรือมีสัญญากับท่าน
 • สิทธิคัดค้านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
 • สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการรับข้อความทางด้านการตลาดด้วย

 ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ข้างล่างนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะทำตามคำร้องขอของท่านในการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น

  ท่านมีสิทธิที่จะส่งคำร้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของทางการได้ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดทางกฎหมาย หากท่านเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

หากที่ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่/หรือต้องการร้องเรียนเรื่องของท่านในพื้นที่ EEA กรุณาติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของ EEA ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประกาศฉบับนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ และตลอดระยะเวลาที่ท่านยังใช้เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับการนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจําเป็นต่อกาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็น เราจะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมายในทันที

ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของบริษัท

โปรดทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

โปรดรับทราบว่า การร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลของท่านนั้น บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าหรือการโฆษณา เพื่อที่จะสามารถตอบสนองคำร้องขอของท่านได้

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 2032 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล: pdpa_info@seiko.co.th

เมื่อท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านยอมรับกรุณาแจ้งข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล ไปยังที่อยู่/อีเมลข้างต้น เพื่อที่บริษัทจะได้จัดเก็บและใช้ในการติดต่อท่านและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านต่อไป

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ตามสมควร อย่างไรก็ดีท่านสามารถเข้าถึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564