> การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ > ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

นาฬิกาหยุดเดิน

ไม่ได้ขึ้นลานนาฬิกา

ขึ้นลานนาฬิกาหรือแกว่งนาฬิกาสองสามครั้งเพื่อให้นาฬิกาเริ่มทำงาน

หากการกระทำตามนี้ยังไม่สามารถแก้ไขสถานะได้ โปรดติดต่อร้านค้าปลีกที่ซื้อนาฬิกา

นาฬิกาเดินเร็วขึ้น/ช้าลง

วางนาฬิกาไว้ในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นเวลานาน

ความเที่ยงตรงปกติจะกลับมาเมื่อนำนาฬิกากลับมาไว้ที่อุณหภูมิปกติ

นำนาฬิกาไปวางไว้ใกล้วัตถุแม่เหล็ก

ความเที่ยงตรงไม่สามารถกู้คืนมาได้ การกู้คืนความเที่ยงตรงดั้งเดิมจำเป็นต้องมีการล้างอำนาจแม่เหล็ก (ซ่อมแซม) โปรดติดต่อร้านค้าปลีกที่ซื้อนาฬิกา

นาฬิกาหล่น สึกหรอขณะเล่นกีฬากระทบกับพื้นแข็ง หรืออยู่ในที่สั่นสะเทือนรุนแรง

ความเที่ยงตรงกลับคืนไม่ได้ ปรึกษาร้านค้าปลีกที่คุณซื้อนาฬิกาหรือติดต่อที่ศูนย์บริการ SEIKO

ไม่ได้ทำการตรวจสอบ ปรับ และล้างเครื่องนาฬิกา เป็นเวลานานกว่า 3 ปี

ปรึกษาร้านค้าปลีกที่คุณซื้อนาฬิกาหรือติดต่อที่ศูนย์บริการ SEIKO

วันที่เปลี่ยนในช่วงกลางวัน

ปรับช่วงก่อนเที่ยง/หลังเที่ยงไม่ถูกต้อง

หมุนเข็มชั่งโมงไปข้างหน้า 12 ชั่วโมง และตั้งเวลาและวันที่ใหม่

จอแสดงมัว

มีน้ำเข้าในนาฬิกาเล็กน้อยเนื่องจากปะเก็น ฯลฯ เสียหาย

ปรึกษารา้ นคา้ ปลีกที่คุณซือ้ นาฬิกา หรือติดต่อที่ศูนยบ์ ริการ SEIKO

สำหรับการแก้ไขปัญหานอกเหนือจากข้างบนนี้ ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อนาฬิกาหรือติดต่อที่
ศูนย์บริการ SEIKO